އަވައްޓެރި ފުލުހުން

އަވައްޓެރި ފުލުހުންގެ ހިދުމަތަކީ ރައްޔިތުންނާއި ގާތުން، ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުމާއި އެކު ކުށްމަދު އަމާން މުޖްތަމައެއް އުފެއްދުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމަށް އެކުލަވާލެވިފައިވާ ފުލުހުންގެ ހިދުމަތް ދިނުމުގެ ނިޒާމެކެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ އަމާޒަކީ އެކުވެރި، ހެޔޮއެދޭ އަވަައްޓެރިން ފަދައިން ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކޮށް ކަންބޮޑުވުންތައް ކުޑަކުރަން މަސައްކަތް ކޮށްދިނުމެވެ.

Search Address ...

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯދުން

Phone

+960 3322111

+960 3322112

Address

Shaheed Hussain Adam Building

Boduthakurufaanu Magu, Male', Republic of Maldives