ޚަބަރު

ރައްޔިތުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކާއި ހިޔާލު ހޯދުމަށް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިހާއި ފުލުހުންގެ ސީނިއަރ އޮފިސަރުން އޭދަފުށި އަދި މާޅޮހު ރައްޔިތުންގެ ގާތަށް

11 މެއި

ރައްޔިތުންގެ ކަންބޮޑުވުންތައް އޮޅުންފިލުވައި ރައްޔިތުންގެ ހިޔާލުހޯދުމަށް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް އާއި ފުލުހުންގެ ސީނިއަރ އޮފިސަރުން އޭދަފުށި އަދި މާޅޮހު ރައްޔިތުންގެ ގާތަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފިއެވެ.

 

އިއްޔެ ހަވީރު އޭދަފުށި އަދި މާޅޮހުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި ހަރަކާތަކީ ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތަށް 90 އަހަރުގެ ފުރުމުގެ މުނާސަބާ ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން އޭދަފުށީގައި ބޭއްވި ރަސްމީ ޑިނަރ ނައިޓުގައި ބައިވެރިވެލެއްވުމަށް މާލެއިން އޭދަފުއްޓަށް ވަޑައިގެންނެވި ފުލުހުންގެ އޮފިސަރުން މަގުތަކަށް ނުކުމެ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި ރައްޔިތުންގެ ކަންބޮޑުވުންތައް އޮޅުންފިލުވައި ރައްޔިތުންގެ ހިޔާލާއި މަޝްވަރާ ހޯދުމުގެ ގޮތުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ހަރަކާތެކެވެ.

“ވޯކް އެންޑް ޓޯލްކް” ގެ ނަމުގައި އޭދަފުށި އަދި މާޅޮހުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި ހަރަކާތުގެ ތެރެއިން އޭދަފުށީގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ހަރަކާތުގައި ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް މުޙައްމަދު ހަމީދު އާއި ފުލުހުންގެ ސީނިއަރ އޮފިސަރުންނާއި އެހެނިހެން ރޭންކުތަކުގެ ފުލުހުން ބައިވެރިވެލެއްވިއެވެ. އަދި މާޅޮހުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ހަރަކާތުގައި ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް ޢަބްދުލް މަންނާން ޔޫސުފް އާއި ފުލުހުންގެ ސީނިއަރ އޮފިސަރުންނާއި އެހެނިހެން ރޭންކުތަކުގެ ފުލުހުން ބައިވެރިވެލެއްވިއެވެ.

އެ ދެރަށުގައި އެއް ވަގުތެއްގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި ހަރަކާތުގައި ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް މުޙައްމަދު ޙަމީދު އާއި ފުލުހުންގެ ސީނިއަރ އޮފިސަރުން ވަނީ އެ ދެރަށުގެ މަގުތަކަށް ނުކުމެ، ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކޮށް ރައްޔިތުންގެހުރި ކަންބޮޑުވުންތައް އޮޅުންފިލުވައި ފުލުހުންނާ ރައްޔިތުން ގުޅިގެން އެކަންކަން ހައްލުކުރުމަށް މަޝްވަރާކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތާމެދު ރައްޔިތުންދެކޭ ގޮތް އޮޅުންފިލުވައި ފުލުހުން ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތް އިތުރަށް ރަނގަޅުކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ ހިޔާލާއި މަޝްވަރާ ހޯދުމުގެ އިތުރުން ތަފާތު އެކި ކުށްތަކުން ރައްޔިތުން ރައްކާތެރިކުރުމަށް މައުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، މަގުމަތިން ބައްދަލުވި ކުޑަކުދިންނާ ވާހަކަދައްކާލައި ކުޑަކުދިންގެ ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާ ކިޔައި ކުދިންނާއެކު ވަގުތުކޮޅެއް ހޭދަކޮށްފައިވެއެވެ.