ޚަބަރު

ފުލުހުން ބަލަމުންދާ މައްސަލައެއްގެ ތަހުގީހަށް ހާޒިިރުވުމަށް އަންގައި އިއުލާނުކުކުރުން

07 ސެޕްޓެމްބަރ

އެއަރޕޯޓް ޕޮލިސް އިންވެސްޓިގޭޝަނުން ބަލަމުންދާ މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައެއްގެ ތަހުގީގަށް މީހަކު ހާޒިރުކުރުމަށް ބޭނުންވެ، އުޅޭ ވަކިތަނެއް ނޭނގުމުގެ ސަބަބުން ތަހުގީގަށް ހާޒިރުވުމަށް ޗިޓު ރައްދުކުރެވިފައި ނުވާތީ، ޖިނާއީ މައްސަލަތައް ތަހުގީގުކުރުމުގައި ފުލުހުން އަމަލުކުރާނެ އިޖުރާއަތުގެ ގަވާއިދުގެ 27 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ތަހުގީގަށް ހާޒިރުވުމަށް އަންގައި އިއުލާނުކުރަމެވެ.

 

ހާޒިރުވާންވީ ފަރާތުގެ ފުރިހަމަ ނަމާއި އެޑްރެސް އަދި އުމުރު: ނ. ވެލިދޫ / ހެޕީސައިޑް، މުޙައްމަދު ޢާސިމް (33އ)

އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު: A206160

ހާޒިރުކުރެވޭ ހައިސިއްޔަތު: މައްސަލައިގެ ތަހުގީގަށް، ސުވާލުކުރުމަށް

ހާޒިރުވާންޖެހޭ ތަނާއި ތާރީޚާއި ގަޑި: އެއަރޕޯޓް ޕޮލިސް، 2023 ސެޕްޓެމްބަރ 15 ވަނަ ދުވަހުގެ 14:00 އަށް