ފުލުހުންގެ މެޑަލް އަދި ކުލަ

މެޑަލްސް


ސަރވިސް ލެވަލް މެޑަލްސް
ގައުމީ ލެވަލް މެޑަލްސް

ނިޝާން ޣާޒީގެ ޝަރަފް
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މެޑަލް
މަތިވެރި ޚިދުމަތުގެ މެޑަލް
ހުރަވީ ރަން މެޑަލް
ފުރާނަ ސަލާމަތްކުރުމުގެ ރަންމެޑަލް
ހުރަވީ ރިހި މެޑަލް
ފުރާނަ ސަލާމަތްކުރުމުގެ ރިހި މެޑަލް
3 ނޮވެމްބަރުގެ މެޑަލް
ދިގުމުއްދަތުގައި ޚިދުމަތްކުރުމުގެ މެޑަލް
ޖިހާދުގެ ރަތް މެޑަލް
އިހްލާސްތެރު ޚިދުމަތުގެ މެޑަލް
ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ މެޑަލް
އަހްލާގީ މެޑަލް
ފުލުހުނެގެ މެޑަލް
ސުނާމީ ކާރިޡާގެ މެޑަލް

 

 

 

ކުލަ


ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ކުލަ
ހާއްސަ ޚިދުމަތުގެ ކުލަ
ކާމިޔާބުގެ ކުލަ
ހިތްވަރުގަދަކަމުގެ ކުލަ
ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ކުލަ
އިޙްލާސްތެރި ޚިދުމަތުގެ ކުލަ
ހެވިކަމުގެ ކުލަ
އަހްލާގީ ކުލަ
ހުނަރުވެރިކަމުގެ ކުލަ