ތަޞައްވުރު އަދި މިޝަން

 

ތަޞައްވުރު

 

ރައްކައުތެރި މުޖުތަމަޢެއް އެކުގައި ބިނާކުރުން 

 

 

މިޝަން

 

އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ކަށަވަރުކޮށްދޭ، އިތުބާރުހިފޭ ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތެއްގެ ތެރެއިން ގުޅިގެން މަސައްކަތްކޮށް, ކުށާއި ކުށުގެ ބިރުވެރިކަން ދަށްކުރުން.